Privacyregelement

Privacyreglement Huisartsenpraktijken Vloemans en Wolters

 

De praktijken volgen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe medewerkers van de praktijk met gegevens van patiënten om dienen te gaan. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl. Het privacyreglement is opgesteld om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Organisatie van de informatiebeveiliging
Om ervoor te zorgen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld hebben de praktijken de volgende maatregelen genomen:

- Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
- Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
- Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk. Hiertoe zijn de computers beveiligd met een wachtwoord en zijn de ruimtes waarin de gegevens zijn opgeslagen niet vrij toegankelijk. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijken bij de eerste inschrijving van de patiënt in de praktijk.

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens
Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.
De doeleinden kunnen zijn:

 • Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (bijvoorbeeld bij een consult, doorverwijzing, medicatie of overdracht).
 • Gebruik ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (mits anoniem).
 • Gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en ten behoeve van de praktijkaccreditering.
 • Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.

Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt als:

 • De patiënt voor de verwerking mondelinge of schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Verwerking noodzakelijk is voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt.
 • Verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Verwerking noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt.

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt als:

 • Verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is.
 • Verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf tenzij:

 • Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
 • De verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Landelijk Schakelpunt (LSP)
Wanneer een patiënt vanwege een spoedgeval door een andere arts of bij een andere apotheek wordt geholpen kan met toestemming van de patiënt middels het LSP inzage verkregen worden in het medisch dossier van de eigen huisarts. Dit uitsluitend indien dat nodig is voor de behandeling.
Het medisch dossier kan echter alleen geraadpleegd worden indien daar vooraf toestemming voor is gegeven. Ook is het mogelijk om in overleg met de huisarts bepaalde gegevens in het dossier af te schermen.

Rechten  van de patiënt
Elke patiënt heeft de volgende rechten:

 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens. De praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt. De praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling, correctie of vernietiging van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
 • Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

 

Wanneer u vragen heeft over dit privacyreglement kunt u contact opnemen met de praktijk.

 

Geschillenoplossing
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van rechten. Reageert de praktijk niet op bijvoorbeeld een inzageverzoek of bent u niet tevreden met de reactie, dan kunt u een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP. Bij behandeling van het verzoek past het CBP het beginsel van hoor en wederhoor toe: beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt nader toe te lichten. Aan de behandeling van een verzoek door het CBP zijn geen kosten verbonden.
Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de rechter. De rechter kan in dergelijke gevallen advies vragen aan het CBP.

Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement treedt in werking op 1 september 2014 en is gepubliceerd op de websites van de praktijken.